Loading...

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Anti-Corruption Operation Center, Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2559-2564

"มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน"