Loading...

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Anti-Corruption Operation Center, Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระดานสนทนา

กลุ่ม:

รายละเอียด:

อัพโหลด

แจ้งเรื่องร้องเรียน "ขารทุจริตในหน่วยงาน"

การทุจริตในหน่วยงาน 3 ส.ค. 2561 , 11:21 4 0 Anti-Corruption Operation Center Admin

แจ้งเรื่องร้องเรียน "ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจโดยมิชอบ"

ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจโดยมิชอบ 2 ส.ค. 2561 , 16:38 2 0 Anti-Corruption Operation Center Admin

แจ้งเรื่องร้องเรียนเขี่ยวขับ "จริยธรรมในหน่วยงาน"

จริยธรรมในหน่วยงาน 2 ส.ค. 2561 , 16:37 1 0 Anti-Corruption Operation Center Admin
จำนวนทั้งหมด 3 กระทู้
1