Loading...

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Anti-Corruption Operation Center, Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

16 ต.ค. 61

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส 0221/ว3646 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง โครงการคัดเลือก "คนดีศรี สป." ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่สมควรยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

16 ต.ค. 61

คู่มือการพิจารณาคัดเลือก โครงการคัดเลือก คนดีศรี สป. ปี 2561

16 ต.ค. 61

แบบประเมินบุคคล โครงการคัดเลือก คนดีศรี สป. ปี 2561 องค์ประกอบที่ 1 และ 2

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb ดาวน์โหลด: 0 ครั้ง
16 ต.ค. 61

แบบประเมินบุคคล โครงการคัดเลือก คนดีศรี สป. ปี 2561 องค์ประกอบที่ 3

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด: 0 ครั้ง
16 ต.ค. 61

แบบประเมินบุคคล โครงการคัดเลือก คนดีศรี สป. ปี 2561 องค์ประกอบที่ 4

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 0 ครั้ง
16 ต.ค. 61

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส 0221/ว3647 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง โครงการคัดเลือก "เพชรจรัสแสง" บุคคลต้นแบบ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561

16 ต.ค. 61

คู่มือการพิจารณาคัดเลือก โครงการคัดเลือก เพชรจรัสแสง ทส. ปี 2561

16 ต.ค. 61

แบบประเมินบุคคล โครงการคัดเลือก เพชรจรัสแสง ทส. ปี 2561 องค์ประกอบที่ 1 และ 2

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb ดาวน์โหลด: 0 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 17 รายการ
1 2 3 >