Loading...

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Anti-Corruption Operation Center, Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทส 0221/ว 915 ลว 17 มี.ค. 65 เรื่อง การคัดเลือก “คนดีศรี สป.” ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่สมควรยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

ทส 0221/ว 915 ลว 17 มี.ค. 65 เรื่อง การคัดเลือก “คนดีศรี สป.” ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่สมควรยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปี  งบประมาณ พ.ศ. 2565

การคัดเลือก “คนดีศรี สป.” ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่สมควรยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในส่วนกลุ่มที่ 1 ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง บริหารระดับต้น ประเภทอำนวยการระดับสูง อำนวยการระดับต้น และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

      กลุ่มที่ 1 ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง บริหารระดับต้น ประเภทอำนวยการระดับสูง อำนวยการระดับต้น และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ โดยให้ผู้บริหารทำการคัดเลือกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และฝ่ายเลขานุการจัดทำรายชื่อผู้ได้รับผลการเสนอชื่อในลำดับที่ 1 - 5 และแจ้งผู้มีรายชื่อจัดส่งข้อมูลเสนอคณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาตามแนวทางและเกณฑ์ที่กำหนดไว้

 

เอกสารแนบ

ทส 0221-ว 915 ลว 17 มี

ขนาดไฟล์:1.67 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 13 ครั้ง