Loading...

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Anti-Corruption Operation Center, Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้จัดทำรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสารแนบ

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปร

ขนาดไฟล์:0.13 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 14 ครั้ง