Loading...

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Anti-Corruption Operation Center, Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

หนังสือ ป

ขนาดไฟล์:0.17 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 13 ครั้ง