Loading...

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Anti-Corruption Operation Center, Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส 0221/ว 868 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หน่วยงานภายใน ทส.)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส 0221/ว 868 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หน่วยงานภายใน ทส.)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส0221/ว 868 เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563

เอกสารแนบ

ด่วนที่สุด ที่ ทส 0221 ว 868 ลวท 24 มีค 63 การประเมิน ITA

ขนาดไฟล์:1.34 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 16 ครั้ง