Loading...

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Anti-Corruption Operation Center, Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส 0221/ว 460 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (หน่วยงานภายใน สป.ทส.)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส 0221/ว 460 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 การประเมิน ITA  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (หน่วยงานภายใน สป.ทส.)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส0221/ว 460 เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563

เอกสารแนบ

ด่วนที่สุด ที่ ทส 0221 ว 460 ลวท 24 มีค 63 การประเมิน ITA (หน่วยงานภายใน สป

ขนาดไฟล์:0.11 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 16 ครั้ง