Loading...

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Anti-Corruption Operation Center, Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศผลการคัดเลือกโครงการคัดเลือก "เพชรจรัสแสง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศผลการคัดเลือกโครงการคัดเลือก "เพชรจรัสแสง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง ผลการคัดเลือกโครงการคัดเลือก "เพชรจรัสแสง" บุคคลต้นแบบ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เอกสารแนบ

ประกาศผลการคัดเลือก เพชรจรัสแสง

ขนาดไฟล์:0.19 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 11 ครั้ง