Loading...

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Anti-Corruption Operation Center, Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ความเป็นมา

ความเป็นมา

ความเป็นมา

          ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ซึ่งได้เห็นชอบในหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง โดยให้เป็นส่วนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง และให้รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และรองปลัดกระทรวงทำหน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอีกตำแหน่งหนึ่ง ต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเสนอ โดยให้ อ.ก.พ.กระทรวงเกลี่ยอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง ให้สอดคล้องกับภารกิจ โดยอย่างน้อยต้องมีผู้ปฏิบัติหน้าที่ (1) รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษหรือระดับเชี่ยวชาญ โดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกำหนดหรือมอบหมาย และ (2) หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม และให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวามทั้งส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่โดยเคร่งครัด

          กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๓๐ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ กำหนดให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เพื่อทําหน้าที่หลักเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการและขับเคลื่อน แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง รับผิดชอบงาน ขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง