Loading...

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Anti-Corruption Operation Center, Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

19 มี.ค. 62

วารสารวิชการ ป.ป.ช. (NACC Journal) ปีที่ 11 ฉบับที่ 2

16 ต.ค. 61

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส 0221/ว3646 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง โครงการคัดเลือก "คนดีศรี สป." ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่สมควรยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

16 ต.ค. 61

คู่มือการพิจารณาคัดเลือก โครงการคัดเลือก คนดีศรี สป. ปี 2561

19 ต.ค. 61

แบบประเมินบุคคล โครงการคัดเลือก "คนดีศรี สป." ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่สมควรยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานรัฐมนตรี

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด: 399 ครั้ง
16 ต.ค. 61

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส 0221/ว3647 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง โครงการคัดเลือก "เพชรจรัสแสง" บุคคลต้นแบบ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561

16 ต.ค. 61

คู่มือการพิจารณาคัดเลือก โครงการคัดเลือก เพชรจรัสแสง ทส. ปี 2561

19 ต.ค. 61

แบบประเมินบุคคล โครงการคัดเลือก "เพชรจรัสแสง" บุคคลต้นแบบ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2561

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.13 Mb ดาวน์โหลด: 402 ครั้ง
12 ต.ค. 61

เอกสารงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต

จำนวนทั้งหมด 18 รายการ
1 2 3 >