Loading...

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Anti-Corruption Operation Center, Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

โครงการอบรมส่งเสริมธรรมาภิบาลการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการอบรมส่งเสริมธรรมาภิบาลการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมส่งเสริมธรรมาภิบาลการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงฯ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทุกจังหวัด เข้าร่วม รวมจำนวน 100 คน ณ ห้องประชุม ชั้น17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบ VDO Conference

          ทั้งนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565 ความว่า “ข้าราชการ คือ ผู้ที่ทำงานเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน จึงจำเป็นต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ ว่าสิ่งใดคือประโยชน์ สมควรปฏิบัติ และสิ่งใดไม่ใช่ประโยชน์ ไม่สมควรปฏิบัติ ความเข้าใจทั้งนี้ เป็นผลจากวิจารณญาณอันเที่ยงตรงถูกต้อง ซึ่งข้าราชการทุกคนควรจะได้ฝึกฝน และสร้างสมให้เป็นคุณสมบัติประจำตัวสืบไป" โดยให้ทุกคนน้อมรับปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อีกทั้งได้ให้ทุกหน่วยงานทำความเข้าใจทุกนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงฯ อย่างถ่องแท้ ตลอดจนตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเอง ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และต่อประชาชน พร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะผู้บริหารหน่วยงาน ต้องมีหน้าที่ในการสอดส่อง กำกับดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับเป็นสำคัญและให้มีความโปร่งใสเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ เพื่อให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการที่ดี รวมทั้งต้องไม่มีการรับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่หรือเอื้อประโยชน์ใด ๆ ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งหากมีข้อมูลหรือเบาะแสว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ จะดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง และดำเนินการทางวินัยตามควรแก่กรณีโดยเด็ดขาด

          โครงการฝึกอบรมส่งเสริมธรรมาภิบาลการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยมให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต ปฏิบัติงานหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม สำนึกถึงการเป็นข้าราชการที่ดีและคำนึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ อีกทั้งเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA และนโยบาย "No Gift Policy" มุ่งสู่การเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ไม่รับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ และก้าวสู่การเป็น "องค์กรคุณธรรม" พัฒนาศักยภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างมีธรรมาภิบาลต่อไป

          โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน ป.ป.ช. บรรยายความรู้เรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และสำนักงาน ก.พ. บรรยายความรู้เรื่องการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

แกลเลอรี่