Loading...

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Anti-Corruption Operation Center, Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ศปท. ได้จัดประชุมการสร้างการรับรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

ศปท. ได้จัดประชุมการสร้างการรับรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

ศปท. ได้จัดประชุมการสร้างการรับรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) เพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ปี 2566 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่