Loading...

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Anti-Corruption Operation Center, Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ศปท.ทส. ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแนวทางต้านและลดการทุจริตด้วยกลยุทธ์ "ปฏิบัติการรวมพลังเครื่อข่ายภาคประชาชนต่อต้านการทุจริต"

ศปท.ทส. ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแนวทางต้านและลดการทุจริตด้วยกลยุทธ์ "ปฏิบัติการรวมพลังเครื่อข่ายภาคประชาชนต่อต้านการทุจริต"

ศปท.ทส. ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแนวทางต้านและลดการทุจริตด้วยกลยุทธ์ "ปฏิบัติการรวมพลังเครื่อข่ายภาคประชาชนต่อต้านการทุจริต"

แกลเลอรี่