Loading...

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Anti-Corruption Operation Center, Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

โครงการฝึกอบรมสัมนาร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 37

โครงการฝึกอบรมสัมนาร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 37

วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 9.30 น. นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ "คุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการ" ให้กับข้าราชบรรจุใหม่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 37 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริมทัศนคดิที่ดีและเน้นย้ำพฤติกรรมที่ถูกต้องในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการตามพระราชบัญญัติมาตฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562 และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน การนำธรรมครองตน ครองคน ครองงาน ไปใช้ในการปฏิบัติงานตลอดจนการมีคุณธรรม "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู" เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม โดยมีข้าราชการบรรจุใหม่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้ารับการฝึกอบรมฯ จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

กิจกรรมเสริมสร้างส่งเสริมจริยธรรม

ขนาดไฟล์:0.24 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 42 ครั้ง

ข้อมูลโครงการฝึกอบรม (คุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ)

ขนาดไฟล์:7.79 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 36 ครั้ง