Loading...

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Anti-Corruption Operation Center, Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบ

รายงานการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ขนาดไฟล์:1.21 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 70 ครั้ง