Loading...

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Anti-Corruption Operation Center, Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เอกสารแนบ

1 คู่มือความเสี่ยงการทุจริต 2567 10 ตค 66

ขนาดไฟล์:18.12 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 77 ครั้ง