Loading...

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Anti-Corruption Operation Center, Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

รายละเอียดการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบ

รายละเอียดการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2567

ขนาดไฟล์:0.25 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 43 ครั้ง