Loading...

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Anti-Corruption Operation Center, Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต หน่วยงานสังกัด ทส.

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต หน่วยงานสังกัด ทส.

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

                    หากท่านพบเห็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบด้งกล่าว
ได้ตามช่องทาง ดังต่อไปนี้

                   1. แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบด้วยตนเอง จำนวน 2 ช่องทาง ได้แก่

                       - ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ชั้น 14 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                       - ศูนย์บริการร่วม ทส. ชั้น G อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   2. แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบทางจดหมาย จำนวน 2 ช่องทาง ได้แก่

                       - กล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ บริเวณชั้น 4 และชั้น 14 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                       - ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ 92 ชั้น 14 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

                    3. แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ anti.corruption@mnre.go.th

                    4. แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2278 8500 ต่อ 8859 และหมายเลข 0 2265 6312

                    5. แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบผ่านทางโทรสารหมายเลข 0 2265 6313

                    6. แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบผ่าน Application จำนวน 2 ช่องทาง ได้แก่

                        - QR Code รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ https://forms.gle/tbmPwJPvH93DtUYG6

                        - ระบบรับเรื่องร้องเรียน (e-petition) ที่ http://petition.mnre.go.th/MNRE_PETITION_59

 

                                              

          https://forms.gle/tbmPwJPvH93DtUYG6    http://petition.mnre.go.th/MNRE_PETITION_59

 

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

เผยแพร่ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน NEW 1

ขนาดไฟล์:0.09 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 130 ครั้ง

เอกสารแจ้งช่องทางการร้องเรียน

ขนาดไฟล์:0.08 Mb | ประเภทไฟล์: .doc | ดาวน์โหลด: 132 ครั้ง

e pettition

ขนาดไฟล์:3.31 Kb | ประเภทไฟล์: .png | ดาวน์โหลด: 119 ครั้ง

QR Code แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ

ขนาดไฟล์:3.52 Kb | ประเภทไฟล์: .png | ดาวน์โหลด: 114 ครั้ง

จำนวนช่องทางร้องเรียน csv

ขนาดไฟล์:1.18 Kb | ประเภทไฟล์: .csv | ดาวน์โหลด: 127 ครั้ง