Loading...

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Anti-Corruption Operation Center, Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ระบบแสดงข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระบบแสดงข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระบบแสดงข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระบบแสดงสถานะเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

ที่ รหัสเรื่องร้องเรียน สถานะเรื่องร้องเรียน
1 01/2563
2 02/2563

 

เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

ที่ รหัสเรื่องร้องเรียน สถานะเรื่องร้องเรียน
1 03/2563
2 04/2563

 

เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

ที่ รหัสเรื่องร้องเรียน สถานะเรื่องร้องเรียน
1 05/2563
2 06/2563
 
 
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้
 
ที่ รหัสเรื่องร้องเรียน สถานะเรื่องร้องเรียน
1 07/2563
2 08/2563
3 09/2563
4 10/2563
5 11/2563

 

เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

ที่ รหัสเรื่องร้องเรียน สถานะเรื่องร้องเรียน
1 12/2563
2 13/2563
3 14/2563

 

เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

ที่ รหัสเรื่องร้องเรียน สถานะเรื่องร้องเรียน
1 15/2563
2 16/2563
3 17/2563

 

เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้

ที่ รหัสเรื่องร้องเรียน สถานะเรื่องร้องเรียน
1 18/2563
2 19/2563
3 20/2563
4 21/2563

 

เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้

ที่ รหัสเรื่องร้องเรียน สถานะเรื่องร้องเรียน
1 22/2563

 

เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้

ที่ รหัสเรื่องร้องเรียน สถานะเรื่องร้องเรียน
1 23/2563
 

 

เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้

ที่ รหัสเรื่องร้องเรียน สถานะเรื่องร้องเรียน
1 24/2563
 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563

หมายเหตุ     สถานะเรื่องร้องเรียนการทุจริต มีดังนี้

                  1. สีเหลือง เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                  2. สีม่วง เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการดำเนินการทางวินัย/อาญา

                  3. สีเขียว ยุติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม